شورِ شیرین

شأن مباهلـه

... امام حسن علیه السّلام بر فراز منبر رفت و پس از حمد و ثناى خدا داستان‏ مباهله‏ را شرح داد و فرمود: پدرم على نفس پیغمبر خدا است، من و برادرم فرزندان پیامبریم، منظور از کلمه، نسائنا (که در آیه مباهله می باشد) مادرم زهراء است، مائیم که اهل و آل پیامبریم، پیغمبر خدا از ما و ما از او هستیم.

  • آسمــان